Kvalitet och Miljö
Hållbarhet är en framtidsfråga. Att tänka på framtiden är en kvalité- och miljöfråga. Med allt från ökad processeffektivitet, minskad användning av resurser, minskad avfallsproduktion, till att öka andelen förnybara resurser. JSB är certifierat enligt ISO 9001:2015 för kvalité, ISO 14001:2015.
Ständigt förbättringsarbete ger ordning och reda

Kvalité för JSB är att leverera produkter och tjänster som överensstämmer med kundernas krav. Med rutiner och struktur ger vi anställda möjlighet att ta ansvar för kvaliten i sitt eget arbete. Motivationen att göra ett bra jobb höjs när det är ordning och reda.

Förbättringsarbete är en ständigt pågående kreativ process att hitta lösningar som gör arbetet enkelt, effektivt, säkert och miljövänligt på samma gång. Kontunerliga uppföljningar och förbättringar är ingen självklarhet. Det gäller att sätta upp mål och faktiskt genomföra beslutade förbättringar.

Med dokumenterade rutiner och blanketter vet alla hur man ska arbeta i olika processer från organisation, anbud, konstruktion, inköp, produktion, uppföljningar, kompetensutveckling, kommunikation, rekrytering mm

Hjälpmedel och stöd till produktionen är avgörande för en effektiv byggprocess. För att skapa en tydlig struktur och arkivering av projekt används Byggsamordnaren, ett projekthanteringsprogram för kalkylering, tidplan, inköp, tilläggsarbete, avvikelser, dokumenthantering, kostnadsavstämning och dagbok.

Inom miljö finns rutiner som säkerställer optimering av avfallshantering från anbudsskede till färdigställt projekt. JSB använder ”Sunda Hus Miljödata” som stöd vid miljögranskning av varor. Exempelvis i typhuset Trygga boendet använder vi inget organiskt material utan enbart betong och frigolit i kärnan. Denna lösning ger bättre ljudisolering samtidigt som den sparar energi.

Inköp

Rutiner finns för godkännande och uppföljning av leverantörer. JSB ställer samma krav på leverantörer som på egen organisation.

Arbetsplatsbesök

Kontinuerliga arbetsplatsbesök gör att vi fångar upp det vi behöver förbättra men ger också goda exempel. Ett exempel på förbättring är framtagning av skylten ”arbetsplatsinformation”. Alla på en arbetsplats tar nu del av information på ett ställe. Man får också fylla i ”kvittens av arbetsplatsinformation” som ett kvitto på att man tagit del av informationen.

Nerladdningsbara dokument:

Nils-Olof Lundberg Platschef på Smedjegården förskola I Färlöv sorterar mijöfarligt avfall