Hållbarhet

Byggindustrin har stor påverkan på miljön. Det för med sig ett stort ansvar – och stora möjligheter – att påverka hur vi bygger både idag och i framtiden. Som samhällsbyggare tar vi vårt ansvar och bygger hus som ska kunna användas i många, många år och ha en positiv påverkan på samhället under sin livstid.

Ett föredöme för branschen
Vi vill vara ett föredöme för vår bransch och ligga i framkant i hållbarhetsfrågor. Utöver miljö- och klimatpåverkan innefattar hållbarhet även balanserad ekonomisk tillväxt, god affärsetik, rättvis behandling och en trygg arbetsmiljö. Vi samarbetar med andra branschföretag och kunder i viktiga hållbarhetsfrågor som sund byggbransch och arbetsmiljö. Hur vi ser på vår roll i samhället och vad vi gör för att världen ska bli lite bättre hela tiden är förankrat i våra policyer.

Miljö

Vi har en tydlig miljöpolicy som sätter en hög ambitionsnivå för vårt miljöarbete. Bland annat har vi skrivit under Branschens färdplan för en fossilfri konkurrenskraft år 2045. Det är vår strävan att vara ett byggföretag som aktivt väljer byggmetoder och material som minskar vår miljöpåverkan i byggprocessen. På våra byggarbetsplatser tar vi källsortering och återvinning på störst allvar. Vår målsättning är att 90 % av allt avfall ska sorteras på arbetsplatsen.

Etik

JSB har högt ställda etiska regler som alla våra medarbetare ska följa. Reglerna gäller hela vår verksamhet och våra relationer internt som externt, vår affärsetik såväl som vår roll i samhället i stort.

I vår diskrimineringspolicy understryker vi att alla ska alla känna sig välkomna och väl behandlade på JSB. Diskriminering baserat på kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller någon annan form av nedsättande särbehandling ska inte förekomma hos oss. Om någon delar med sig av en obehaglig upplevelse de har varit med om eller varit vittne till på arbetsplatsen ska den tas på största allvar och åtgärder ska vidtas direkt.

Vi följer Byggföretagens uppförandekod. Den säger att vi ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.

Arbetsmiljö & säkerhet

JSB är ett företag där människor ska trivas och må bra. Därför har arbetsmiljö och säkerhet högsta prioritet hos oss. Alla som arbetar hos oss eller tillsammans med oss ska känna sig trygga på våra arbetsplatser.

Vi arbetar för en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor – inte bara på våra egna byggarbetsplatser utan i hela branschen. För oss är säkerhet ingen konkurrensfråga, därför samarbetar vi gärna med andra byggföretag i frågor om säkerhet. Vi delar också med oss av vår kunskap om säkerhet till andra i branschen. Vår arbetsbok ”En säker arbetsplats” finns på ett antal byggföretag.

Sund byggbransch

Idag finns det fortfarande oseriösa företag som utnyttjar arbetskraft och ägnar sig åt ekonomisk brottslighet på svenska byggarbetsplatser. För JSB är det självklart att verka aktivt för en sund byggbransch där alla konkurrerar på samma villkor, tar avstånd från svartarbete och lönedumpning och står upp för kollektivavtal och rättvisa villkor.

ID06
Vi använder ID06 på alla våra arbetsplatser. ID06 är ett kraftfullt branschsystem som främjar sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Systemet har flera användningsområden, bland annat närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. Viktiga funktioner för att vi ska kunna säkerställa att endast behörig personal med rätt kompetens befinner sig på arbetsplatsen.

Noggranna kontroller
Våra kunder förväntar sig att vi levererar säkra och rättvist byggda hus, och vi förväntar oss inget mindre av oss själva. Därför gör vi noggranna kontroller av våra entreprenörer och deras underentreprenörer. De ska betala skatt och sociala avgifter och ge sina anställda skälig lön, arbetstid och semester. På våra arbetsplatser ska det alltid löna sig att göra rätt.

Certifieringar

JSB är tredjepartscertifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö samt ISO 45001:2018 för arbetsmiljö. Certifieringarna är kvitton på att våra verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard. Certifikaten som utfärdats av RISE gäller JSB:s hela verksamhet.

Dokument

Kvalitet
Arbetsmiljö
Kontakta oss