Samverkan

Vi tror att gemensamma mål och samarbete utanför traditionella yrkesroller ökar chanserna för ett lyckat projekt, därför arbetar vi gärna i partneringprojekt. Där kan vi möta kunden på en djupare nivå och hitta de bästa lösningarna tillsammans.

Utmanande arbetssätt som kräver hög kompetens
Partnering är en strukturerad samverkansform där beställare och entreprenörer samarbetar på en djupare nivå. Syftet är att nyttja den samlade kompetensen för att gemensamt komma fram till en kostnadseffektiv, långsiktig och hållbar lösning som gynnar alla parter. I partneringprojekt möts nyckelpersoner från de deltagande parterna över företagsgränserna och bildar en gemensam organisation som arbetar tillsammans genom hela projektet. För att skapa och bibehålla lagkänslan i ett partneringprojekt krävs en hög beställarkompetens, både i bemanningen av projektet och i det löpande arbetet.

Transparens ger stora vinster
En viktig komponent i partnering och liknande samverkansformer är öppenhet mellan parterna. Ett lyckat partneringprojekt förutsätter transparens och nära dialog i allt från tekniska detaljer till ekonomi. Resultatet blir en effektiv byggprocess med kortare byggtider, lägre kostnader och högre kvalitet. Dessutom öppnar det upp för en högre grad av innovation och nytänkande.

Kontakta oss